Inici
Qui som
Historia
Junta Directiva
Estatuts
Visita Alcalde Terrassa
Llei de transparència
Com Arribar
Seccions
150è Aniversari
50 Aniversari Orfeó
Fira Modernista
Imatges
Contacta'ns
 


 

Preàmbul

L’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.) fou fundada en vida de Clavé, l’any 1858.

El primer lloc de reunió i d’assaig va ésser el Castell Cartoixa de Vall paradís, actualment convertit en museu.

Va estar afiliada fins l’any  1918 a l’associació Intèrprets de Cors de Clavé. I del 1918 al 1927 a la Unió de Societats Corals i Orfeons de Clavé.

En el mes de març de 1968 va transformar la Coral de veus iguals en un Cor de veus mixtes que s’anomenà Orfeó Joventut Terrassenca de la Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T), la qual es va inscriure en el secretariat d’orfeons de Catalunya.

El 21 de gener de 1954 li fou concedida, per l’Excel·lentíssim Ajuntament de Terrassa, la Medalla de la Ciutat.

Actualment aquesta associació està inscrita a la molt Il·lustre Federació de Cors de Clavé i a la Federació Catalana d’Entitats Corals.


Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.), es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

És una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, l’objecte principal de la qual és el foment de la cultura, i la seva durada és indefinida.

L’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.) no té ànim de lucre, i el seu funcionament s’ajustarà en tot moment als presents Estatuts i a les disposicions legals vigents.

 

Article 2

Els fins de l’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.), són:

a)     El cultiu de l’art musical en general, i en especial del cant, i estarà inscrita a les Federacions corresponents.

b)     Proporcionar mitjans lícits d’esbarjo i esports als associats.

c)     Promoure la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, amb especial incidència en la cultura tradicional catalana com per exemple: organització de certàmens, literaris, fotogràfics, cinematogràfics, etc...

Les activitats de l’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.) són principalment les que segueixen:

a)     Per tal d’aconseguir l’esbarjo dels socis podrà dura a terme activitats diverses com per exemple: balls, escacs, gimnàstica, dansa, etc...

b)     Amb l’objectiu de promoure la cultura en general l’associació podrà organitzar certàmens, literaris, fotogràfics, cinematogràfics, etc...

c)     Qualsevol altres activitats, ja siguin culturals esportives o recreatives, no compreses en els apartats anteriors, sempre que així ho acordi la Junta Directiva.

L’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.), s’abstindrà en tot moment de celebrar, intervenir o promoure, directament o indirecta qualsevol tipus de manifestació política , i respectarà totes les tendències sense distinció.

El funcionament de l’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T), es regirà per principis democràtics i representatius i la plena sobirania recaurà en l’assemblea general, que serà l’encarregada d’aprovar si així ho creu oportú el Reglament de Règim Interior de l’entitat.

En queda exclòs tot ànim de lucre.


Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix ala ciutat de Terrassa, i radica al carrer Sant Marian, núm.120.

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, amb especial incidència de la ciutat de Terrassa, on l’entitat té la seva seu social.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

 

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques, amb capacitat d’obrar que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

També es consideraran socis els menors d’edat, aquests tindran una classificació especial que definirà quin seran els seus drets i deures. En tot cas el menors d’edat ha de comptar amb l’autorització dels pares o tutors legals per ser membre de l’entitat i serà suplida la seva capacitat d’obrar en els casos necessaris.

 

Article 5

El nombre de socis és il·limitat, no obstant la Junta Directiva podrà suspendre l’admissió de nous socis per raons de capacitat física de les instal·lacions.

S’estableix el principi d’igualtat de tots els associats sense cap discriminació per raó de raça, sexe, religió, ideologia, o qualsevol altra condició o circumstància social.

S’estableix la següent classificació social: honoraris, numeraris, aspirants i familiars.

Soci honorari: són aquells a qui per mèrits o treball a favor de la (S.C.J.T), l’assemblea general concedeix aquesta distinció a proposta de la Junta Directiva.

Els socis honoraris tindran un lloc de preferència en els actes que organitzi  la (S.C.J.T), gaudiran dels mateixos drets que els socis numeraris i estaran exempts d’abonar qualsevol quota.

Soci numerari: són totes aquelles persones majors d’edat que satisfacin la quota mensual establerta i gaudiran tots les drets d’aquest estatuts, són socis de ple dret.

Soci aspirant: és aquell soci menor d’edat, que tindrà dret d’ús de les instal·lacions socials. El soci aspirant tindrà dret de veu però no de vot i no podrà ser membre de Junta Directiva. Són obligacions dels socis aspirants el pagament de les quotes mensuals legalment establertes.

El soci aspirant passarà a ser soci numerari al arribar  a la majoria d’edat i se’ls respectarà l’antiguitat.

Soci familiar: són totes aquelles persones que depenguin econòmicament d’un soci numerari i hi visquin en el mateix domicili. Tindran dret a gaudir dels serveis i de les instal·lacions que determini la Junta Directiva, previ pagament de la quota fixada.

 

Article 6

Per ser admès coma a soci en qualsevol de les modalitats establertes, serà necessari:

a)     Tenir l’edat fixada per a cada una de les modalitats.

b)     Sol·licitud escrita dirigida a la Junta Directiva i complimentada en els impresos que a tal efecte determini la pròpia Junta. L’esmentada sol·licitud haurà d’ésser avalada per dos socis numeraris. En cas d’ésser denegada l’admissió, els dos socis que avalen el candidat podran proposar recurs en al propera assemblea general que es celebri, i la decisió adoptada per l’assemblea serà inapel·lable.

c)     Declarar que coneix el contingut d’aquests estatuts i que s’obliga a complir i observar els seus preceptes.

d)     Satisfer la quota d’entrada corresponent.

 

Article 7

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l'associació.

 

Article 8

Són deures dels membres de l'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
Article 9

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No  satisfer les quotes fixades durant tres mesos consecutius.

3. No complir les obligacions estatutàries. En aquest cas caldrà acord de la Junta Directiva basat en una falta greu, prèvia audiència del interessat.

 

Capítol III. L'Assemblea General

Article 10

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.Article 11

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 12

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 13

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, la data ,l'hora de la reunió i el lloc que podrà ser diferent de la seu social cas que sigui necessari.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació, o bé via mail a l’adreça electrònica degudament autoritzada pel soci.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

 

Article 14

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.Article 15

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.

3. Les votacions es podran efectuar a ma alçada o poden ésser secretes, segons que estimi oportú en cada cas el President o la tercera part dels assistents. No obstant i això, quan les votacions es refereixin a la totalitat o a una part de la Junta Directiva s’efectuaran secretament.

3.Per tal que la delegació de vots sigui vàlida haurà de recaure en un altre socis de l’entitat i s’haurà de fer per escrit dirigit a la Junta Directiva abans de la celebració de l’assemblea general. En un mateix soci no podran recaure més de cinc vots delegats.

4. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

6. Qualsevol protesta feta pels assembleistes respecte a la votació o escrutini, serà resolta a l’acte per l’assemblea general, sense que, en contra del que l’assemblea decideixi, hi càpiga altre recurs.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 16

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. La junta Directiva estarà composada per un mínim de cinc membres i un màxim de vint i cinc, i podrà tenir els següents càrrecs: el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el vicesecretari/a, el tresorer/a, el comptador/a i els/les vocals que siguin necessaris. Aquets càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.


Article 17

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern

d) separació acordada per l’assemblea general

e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 18

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:subvencions o altres ajuts

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.

n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.


Article 19

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada mes.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.


Article 20

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb una antelació mínima de 2 dies a la seva celebració. Caldrà que hi concorrin la majoria dels seus membres en primera convocatòria i serà suficient l’assistència de tres membres en segona convocatòria i, en tot cas, l’assistència del President o del Vicepresident.

Tan mateix, la Junta quedarà vàlidament constituïda quan estiguin presents tots els seus membres, encara que no existeixi convocatòria prèvia.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat decidirà el vot del President.


Article 21

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 22

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 23

1. Són pròpies del president/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI. La tresoreria, el comptador i la secretaria i vicesecretaria

Article 24

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

El comptador comprovarà totes les inversions que es realitzin i col·laborarà amb el tresorer en el compliment de les seves funcions.

 

Article 25

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

El vicesecretari col·laborarà amb el secretari i el substituirà en cas d’absència.Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 26

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Cada secció o grup de treball ho és d’una especialitat concreta, el president de cada secció serà membre de Junta directiva amb el càrrec de vocal.

La gestió de cada secció serà sotmesa en tot cas a la coordinació i superior direcció de la junta Directiva.Capítol VIII. El règim econòmic

Article 27

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

 

Article 28

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 29

Les noves inversions a realitzar, previ estudi dels pressupostos, se sotmetran a l’aprovació de la Junta Directiva.

Les inversions superiors al 20% del pressupost anual se sotmetran a l’aprovació de l’assemblea general extraordinària.

L’alienació de béns immobles s’oferirà en primer lloc als socis, els quals hauran d’ésser degudament informats per la Junta Directiva.

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

Capítol IX. La modificació d’estatuts

Article 31

Els presents estatuts únicament podran ser modificats, reformats o derogats per acord d’assemblea general extraordinària, convocada a tal efecte, mitjançant la votació favorable de els dues terceres parts  dels socis numeraris presents o representats.

La  Junta Directiva notificarà per escrits a tots els socis el projecte de modificació, reforma o derogació dels estatuts, juntament amb la convocatòria de l’assembla general.

De la modificació, reforma o derogació se’n assabentarà als organismes oficials corresponents, perquè s’inscriguin en els Registres pertinents.

Capítol X. El règim disciplinari

Article 32

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden apel·lar-hi davant la propera assemblea general mitjançant un escrit dirigit al President, dintre dels quinze dies hàbils següents al de notificació de la pèrdua de la condició de soci. La decisió de l’Assemblea general serà inapel·lable.

 

Capítol XI. La dissolució

Article 33

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi i amb una majoria de les dues terceres parts dels socis numeraris presents o representants,

L’assemblea general extraordinària no podrà acordar la dissolució o extinció de l’entitat mentre existeixi un mínim de vint socis disposats a continuar la vida de l’associació.

 

Article 34

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora que estarà formada per President, Secretari, Tresorer, el comptador  i tres socis nombrats a l’efecte per l’assemblea General extraordinària.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Terrassa, a  10 de desembre de 2012.

 

Diligència: Aquest són els nous estatuts de l’entitat modificats i degudament adaptats a la Llei 4/2008 de 24 d’abril, per acord d’assemblea general extraordinària de 5 de desembre de 2012.

 

 

                                                                                      Vist i plau,

Secretari                                                                        President

Francesc Poses i Claverol                                            Antoni Justo Abad

 
Top