Inici
Qui som
Historia
Junta Directiva
Estatuts
Visita Alcalde Terrassa
Llei de transparència
Com Arribar
Seccions
150è Aniversari
50 Aniversari Orfeó
Fira Modernista
Imatges
Contacta'ns
 


LLEI DE TRANSPARÈNCIA

 

Donant compliment a allò que disposen els articles 3.b, 6.1 i 8.2 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de “Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” publicada al BOE del 10 de desembre de 2013, i de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, publicada per la Generalitat de Catalunya, exposem a continuació  aquelles dades exigides per ambues lleis:

 

FINALITATS SOCIALS DE L’ENTITAT

La SOCIETAT CORAL JOVENTUT TERRASSENCA, és una associació sense ànim de lucre, que actua a l’empara de la Lley 4/2008 del 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 639 i proveida del NIF G-58822461, té el domicili social i fiscal al carrer Sant Marian, 122 – 08221 de Terrassa (Vallès Occidental). Les seves finalitats i activitats socials establertes al article  dos dels Estatus, adaptats a la Llei 4/2008 modificant el llibre III del Codi Civil, i inscrits al Registre d’Associacions en data 27-4-2016 , en vigor, son:

 

Article 2

Els fins de l’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.), són:

a)      El cultiu de l’art musical en general, i en especial del cant, i estarà inscrita a les            Federacions corresponents.

b)      Proporcionar mitjans lícits d’esbarjo i esports als associats.

c)       Promoure la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, amb especial incidència en la cultura tradicional catalana com per exemple: organització de certàmens, literaris, fotogràfics, cinematogràfics, etc...

Les activitats de l’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.) són principalment les que segueixen:

a)      Per tal d’aconseguir l’esbarjo dels socis podrà dura a terme activitats diverses com per exemple: balls, escacs, gimnàstica, dansa, etc...

b)      Amb l’objectiu de promoure la cultura en general l’associació podrà organitzar certàmens, literaris, fotogràfics, cinematogràfics, etc...

c)       Qualsevol altres activitats, ja siguin culturals esportives o recreatives, no compreses en els apartats anteriors, sempre que així ho acordi la Junta Directiva.

L’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.), s’abstindrà en tot moment de celebrar, intervenir o promoure, directament o indirecta qualsevol tipus de manifestació politica , i respectarà totes les tendències sense distinció.

El funcionament de l’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T), es regirà per principis democràtics i representatius i la plena sobirania recaurà en l’assemblea general, que serà l’encarregada d’aprovar si així ho creu oportú el Reglament de Règim Interior de l’entitat.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

El reste del texte dels Estatuts està recollit en un altra apartat d’aquesta pàgina Web

 

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

En el capítol IV dels esmentats Estatuts, estableix els càrrecs que componen la Junta Directiva de la Associació, tots ells persones físiques diferents, que exerceix el càrrec de forma gratuïta, durant un període de 4 anys i poden ser reelegits. Des del 29 de febrer de 2016, ocupen les responsabilitats i càrrecs les següents persones, degudament inscrites al Registre d’Associacions:

  President                                Antoni Justo Abad

  Secretari                                  Joan Gómez Pérez

  Tresorer                                  Manuel Ezequiel Pardo

  Vocal Consultiu                     Jaume Prunés Sellarès

  Vocal Consultiu                     Jaume Terés Mayoral

  Vocal Coral                             Lluís Sarlé Lao

  Vocal Cinema                         Jordi Escursell Rofés

  Vocal Cinema                         Manuel Balasch Liñán

  Vocal TAR                               Encarna Ayora Romero

  Vocal Botifarra                      Joan Catena Redó

  Vocal Ball                                Antoni Marañón París

  Vocal                                        Antoni Veyga Reguant

 

Els membres de la Junta Directiva no reben cap tipus de retribució, ni de subvenció, ni de despeses de representació.

 

SUBVENCIONS REBUDES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 


Subvencions any 2019

Subvencions any 2018

Subvencions any 2017

Subvencions any 2016Terrassa, a 11 de gener de 2019

 
Top