Societat Coral Joventut Terrassenca

166 anys "creant" Cultura
 

JUNTA DIRECTIVA


.......     


La actual Junta Directiva, va ser elegida per la Assemblea General Ordinària de socis, en data 24 de febrer 2020 i per un període de 4 anys, d'acord amb els Estatuts, registrats al Departament de Justícia de la Generalitat amb el número 639 i al RMEAC de l'Ajuntament de Terrassa amb el número 177

COMPONENTS

 


President                      Antoni Justo Abad
VicePresidenta              Dolors Cantero Saiz
Secretari                      Jaume Terés Mayoral
Tresorer                       Jaume Prunés Sellarès
Vocal Consultiu             Antoni Veyga Reguant
Vocal cinema                Jordi Escursell Rofés             
Vocal coral                    Lluis Sarlé Lao
Vocal botifarra              Joan Gómez Pérez
Vocal  pintura               Encarna Ayora Romero             
Vocal Ball                     Antoni Marañón París             
Vocal  botifarra             Manuel Ezequiel Pardo
Vocal pintura                Caridad Carrascosa Ángel
Vocal Dibuix i Pintura    Rafael Vilaplana Satorre
Vocal Pintura                Judit Chaler Albero
Vocal Teatre                  Susana Bordería Ribes     
Vocal Pinzellades          Jaume Farré Ferrer

Descàrrega Estatuts Coro VellEstatuts de la Societat Coral Joventut Terrassenca

Aquest són els darrers estatuts de l’entitat modificats i degudament adaptats a la Llei 4/2008 de 24 d’abril, per acord d’assemblea general extraordinària de 5 de desembre de 2012.

Per llegir o descarregar els Estatuts, feu "click" a la imatge del llibre 

Subvencions rebudes de les Administracions Públiques

Certificat subvencions rebudes any 2023

Certificat subvencions rebudes any 2022

Certificat subvencions rebudes any 2021

Certificat subvencions rebudes any 2020  

Certificat subvencions rebudes any 2019  


 

Donant compliment a allò que disposen els articles 3.b, 6.1 i 8.2 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de “Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” publicada al BOE del 10 de desembre de 2013, i de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, publicada per la Generalitat de Catalunya, exposem a continuació  aquelles dades exigides per ambdues lleis:

FINALITATS SOCIALS DE L’ENTITAT

La SOCIETAT CORAL JOVENTUT TERRASSENCA, és una associació sense ànim de lucre, que actua a l’empara de la Llei 4/2008 del 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 639 i proveïda del NIF G-58822461, té el domicili social i fiscal al carrer Sant Marian, 122 – 08221 de Terrassa (Vallès Occidental). Les seves finalitats i activitats socials establertes al article  dos dels Estatus, adaptats a la Llei 4/2008 modificant el llibre III del Codi Civil, i inscrits al Registre d’Associacions en data 27-4-2016 , en vigor, son:

Article 2

Els fins de l’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.), són:

a)      El cultiu de l’art musical en general, i en especial del cant, i estarà inscrita a les            Federacions corresponents.
b)      Proporcionar mitjans lícits d’esbarjo i esports als associats.
c)       Promoure la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, amb especial incidència en la cultura tradicional catalana com per exemple: organització de certàmens, literaris, fotogràfics, cinematogràfics, etc...

Les activitats de l’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.) són principalment les que segueixen:

a)      Per tal d’aconseguir l’esbarjo dels socis podrà dura a terme activitats diverses com per exemple: balls, escacs, gimnàstica, dansa, etc...
b)      Amb l’objectiu de promoure la cultura en general l’associació podrà organitzar certàmens, literaris, fotogràfics, cinematogràfics, etc...
c)       Qualsevol altres activitats, ja siguin culturals esportives o recreatives, no compreses en els apartats anteriors, sempre que així ho acordi la Junta Directiva.

L’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T.), s’abstindrà en tot moment de celebrar, intervenir o promoure, directament o indirecta qualsevol tipus de manifestació política , i respectarà totes les tendències sense distinció.

El funcionament de l’associació Societat Coral Joventut Terrassenca (S.C.J.T), es regirà per principis democràtics i representatius i la plena sobirania recaurà en l’assemblea general, que serà l’encarregada d’aprovar si així ho creu oportú el Reglament de Règim Interior de l’entitat.

En queda exclòs tot ànim de lucre. 
Correo
Llamada